Thread: Баннер=)
View Single Post
Old 29 Jan 07, 16:26   #1
Баннер=)
 
votergate's Avatar
votergate
Administrator
VIP Club
Join Date: Jan 2007
Posts: 7

Show Printable Version Email this Page

Here you can have the code and Picture of Banner to put on your website and advertise for your lovely viparmenia.com. For banner exchange use contact us http://viparmenia.com/vb/sendmessage.php.
For commercial banner exchange see http://viparmenia.com/vb/forum36/you...armenia-11801/

Здесь можно найти баннеры и код для поставки на вашу страницу или распространения в интернете рекламы на ваш любимый viparmenia.com. Для баннерообмена напишите нам через http://viparmenia.com/vb/sendmessage.php.
Для коммерческих предложений см. http://viparmenia.com/vb/forum36/you...armenia-11801/

Տեղադրեք այս կոդն կամ գովազնդ այն էջերում, որտեղ ցանկանում եք գովազդել ձեր սիրելի viparmenia.com–ն: Գովազդային վահանակների փոխանակման համար գրեք մեզ ձեր առաջարկությունը http://viparmenia.com/vb/sendmessage.php.
Կոմերցիոն վահանակի տեղադրման համար տես http://viparmenia.com/vb/forum36/you...armenia-11801/
Views: 101525
Reply With Quote
 
 

All times are GMT +4. The time now is 18:43.

 v.0.91  v.1  v.2 XML Feeds JavaScript Feeds

Клубы знакомства инвалидов и клубы по интересам.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.Liveinternet
User Control Panel
Networking Networking
Social Groups Social Groups
Pictures & Albums All Albums
What's up
Who's Online Who's Online
Top Statistics Top Statistics
Most Active Forumjans Most Active Forumjans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60